Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New hippopotamid finds in Eurotas valley (Lakonia, Greece)  PDF
Α. Αθανασίου, Δ. Μπούζας
 
Τόμ. 100 (2010) The use of GNSS technologies for application in mining, geology and geodesy in Bulgaria  PDF
S. Kostyanev, G. Valev, M. Majdrakov, V. Jelev, S. Avdev, A. Bliznakov, V. Stoyanov, E. Atanasova
 
Τόμ. 100 (2010) Planktonic foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental implications of a middle miocene transgressive sequence on the Ionian zone of Levkas island, Ionian sea, Greece  PDF
Α. Αντωναράκου, Η. Δρίνια, Γ. Κοντακιώτης
 
Τόμ. 100 (2010) Organizing Committee  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 99 (2010) Shear wave Q determination for the upper crust of western and cantral Slovenia  PDF
V. Kastelic, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Μπενετάτος, M. Zivcic, J. Bajc
 
Τόμ. 99 (2010) Paleoenvironmental setting of rudists in the upper cretaceous (santonian - campanian) deposits from Valea Neagra de Cris (borod basin) - northern Apusenimts, Romania  PDF
L. Sasaran, E. Sasaran, I. I. Bucur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of Upper Cretaceous volcanics in the north of Istanbul, Turkey: implication for the subduction zone magmatism  PDF
O. Yavuz, Y. Yilmaz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectono-sedimentary evolution of the Eocene transgressive deposits in the SW: an overview  PDF
E. Toker, F. Yagmurlu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Could geological modeling solve some of the Transylvanian Basin (Romania) structural problems?  PDF
V. Sprinceana, D. Dordea, A. Dobrescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrogenesis and tectono-magmatic significance of volcanic and mantle rocks from the Albanian-Greek ophiolites :Implications for the Triassic-Jurassic evolution of the Dinaride Tethyan branch  PDF
E. Saccani, Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New insights on the occurrence of a Variscan suture in the Upper Danubian Nappe (Romania, Serbia, Bulgaria) evidenced by 40Ar - 39Ar geochronology  PDF
G. Plissart, M. Maruntiu, F. Neubauer, C. Monnier, D. Demaiffe, H. Diot
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonostratigraphic models of the Alpine tectonostratigraphic terranes of the Hellenides  PDF
Ν. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Nonstationary stress-strain perturbations migrated from mid-ocean ridges and the astenosphere viscosity  PDF
Sh Mukhamediev, A. Grachev, S. Yunga
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of organic matter from overcoal sediments dump materials (Maritza-East Coal Basin, Bulgaria)  PDF
K. Markova, M. Stefanova, S. P. Marinov, Z. Milakovska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Diagenesis of the Lower Jurassic sandstones in Central Poland  PDF
A. Kozlowska, M. Kuberska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Decision support system for landslide hazard mitigation on rock slopes  PDF
J. Klimes, J. Stembekr, D. Dufka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos island, Greece  PDF
M. Ivarsson, Σ. Π. Κίλιας, C. Broman, J. Naden, Κ. Δέτση
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tertiary magmatism in SW Bulgaria and eastern FYR Macedonia : geochemistry, geodynamic setting and relation to mineral resources  PDF
V.Georgiev S. Grozdev, A. von Quadt, I. Peytcheva, P. Marchev, T. Serafimovski, team SCOPES
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Triassic (Norian) sedimentary evolution of the Slovenian basin (eastern southern Alps, W Slovenia)  PDF
L. Gale
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Middle Triassic mud-mound limestones from Mahmudia, Tulcea unit - north Dobrogean Orogen, Romania  PDF
L. Dobre, C. Panaiotu, E. Gradinaru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Paleocene - eocene migmatites in the Bulgarian Rhodope revisited  PDF
Z. Cherneva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Measurements of personal UV doses at different human activities  PDF
J. Biszczuk-Jakubowska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mantle source characteristics of late miocene - pleistocene alkaline basalts, western Pannonian basin, Austria  PDF
Sh. Ali, Th. Ntaflos
 
Τόμ. 100 (2010) Overview of the UV activities in Belgium since the end of the eighties  PDF
D. Gillotay, D. Bolsee, C. Depiesse, F. Stevens
 
Τόμ. 100 (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope belt, Bulgaria - Greece  PDF
N. Bonev, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, L. Klain
 
151 - 175 από 276 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.