Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos island, Greece  PDF
M. Ivarsson, Σ. Π. Κίλιας, C. Broman, J. Naden, Κ. Δέτση
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tertiary magmatism in SW Bulgaria and eastern FYR Macedonia : geochemistry, geodynamic setting and relation to mineral resources  PDF
V.Georgiev S. Grozdev, A. von Quadt, I. Peytcheva, P. Marchev, T. Serafimovski, team SCOPES
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Triassic (Norian) sedimentary evolution of the Slovenian basin (eastern southern Alps, W Slovenia)  PDF
L. Gale
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Middle Triassic mud-mound limestones from Mahmudia, Tulcea unit - north Dobrogean Orogen, Romania  PDF
L. Dobre, C. Panaiotu, E. Gradinaru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Paleocene - eocene migmatites in the Bulgarian Rhodope revisited  PDF
Z. Cherneva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Measurements of personal UV doses at different human activities  PDF
J. Biszczuk-Jakubowska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mantle source characteristics of late miocene - pleistocene alkaline basalts, western Pannonian basin, Austria  PDF
Sh. Ali, Th. Ntaflos
 
Τόμ. 100 (2010) Overview of the UV activities in Belgium since the end of the eighties  PDF
D. Gillotay, D. Bolsee, C. Depiesse, F. Stevens
 
Τόμ. 100 (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope belt, Bulgaria - Greece  PDF
N. Bonev, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, L. Klain
 
Τόμ. 99 (2010) Rheological analysis of a sub-marine landslide in the Marmara sea (Turkey)  PDF
C. Gokceoglu, M. C. Tunusluoglu, T. Gorum, E. Gokasan, H. Tur, A. B. Tekkeli, F. Batuk, H. Alp
 
Τόμ. 99 (2010) Record of two alpine high-p metamorphic events in the titaros ophiolite complex of the Pelagonian zone (Greece)  PDF
Ε. Μπρόσκος, Ι. Μπαζιώτης, A. Krohe
 
Τόμ. 99 (2010) Tectono - sedimentary evolution of the eocene transgressive deposits in SW Turkey: an overview  PDF
E. Toker, F. Yagmurlu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous magmatic evolution of the Srednogorie Zone (Bulgaria) and the continuous evolution into the Rhodopen Massif (Bulgaria, Greece)  PDF
A. von Quadt, I. Peytcheva, S. Sarov, C. A. Heinrich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary data on the crystal-chemicakl characteristics of beryl from Cer Mt. (Serbia)  PDF
P. Tancic, M. Poznanovic, R. Dimitrijevic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Is it possible to use natural resourses in a sustainable manner after intensive exploitation?  PDF
A. Shtiza
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Holocene tsunamis in coastal areas of northern Greece:sedimentology and geoarchaeological evidences  PDF
K. Reicherter, Ι. Δ. Παπανικολάου, J. Roger, C. Grutzner, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, M. Mathes-Schmidt, Ν. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fe-Mn Nodular Concretions Associated with Middle Jurassic Oceanic Melange (Argolis, Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeological topographical survey and marine geophysical investigation at ancient and medieval harbour of Lyllini/Glarentza (NW Pe;oponnese, Greece)  PDF
J. Pakkanen, Κ./Γκεραγά Μ. Μπαϊκά, Ν. Ευαγγελιστής, Ε. Φακίρης, S. Heath, Ν. Χριστοδούλου, Μ. Ιατρού, Γ. Παπαθεοδώρου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pollution with arsenic and heavy metals of soils and some components of the food chain in the environment of Goliam Bukovets mine tailings impoundment, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria  PDF
V. Mladenova, T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova, D. Dimitrova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Is the Lower tectonic unit (Lower terrain) in the Rhodope a monolithic tectonic unit  PDF
Ph. Machev, S. Arkadakskiy, L. Hecht, L. Klain
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary results of the palynological investigation of the Toarcian deposits of Ionian zone (western Greece)  PDF
Κ. Κούλη, Ν Καφούσια, Βασίλης Καρακίτσιος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geological settings and conditions of genesis of volcanogenic deposits of non-ferrous metals in Paleoisland arc environments  PDF
S. Kekelia, M. Sosson, M. Kekelia, G. Asatiani, S. Kuloshvili, N. Sadradze, N. Gagnidze, A. Razmadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The reconstruction of the Late Miocene floraand climate from the Sofia Basin (south - west Bulgaria) based on palynological data  PDF
V. Hristova, D. Ivanov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Rheological analysis of a sub-marine landslide in the Marmara Sea (Turkey)  PDF
C. Gokceoglu, M. C. Tunusluoglu, T. Gorum, E. Gokasan, H. Tur, A. B. Tekkeli, F. Batuk, H. Alp
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Morphotectonic analysis of Stavrakia fault scarp with emphasis on seismicrisk assessment, Heraklion, Crete, Greece  PDF
Χ. Φασουλάς, Μ. Καγιώργη, Μ. Νικολακάκης
 
176 - 200 από 500 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.