Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 98 (2006) Committees  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) About the absence of cave bear in Provence (SE France) and the vallescure exception  PDF
Jerome Quiles, Evelyne Cregut-Bonnoure
 
Τόμ. 98 (2006) The greek late neogene-quaternary ursids in relation to palaeogeography and palaeoenvironment  PDF
Δημήτρης Κωστόπουλος, Κατερίνα Βασιλειάδου
 
Τόμ. 98 (2006) The symposium and the excursion  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Comparative dental microwear analysis of cave bears ursus spelaeus rosenmuller, 1794 and brown bears ursus arctos linnaeus, 1758  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Quaternary mammalian remains from the Kitseli Pothole (Alea, Nemea, Peloponnese)  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας, Κατερίνα Χατζοπούλου, Γεώργιος Λαζαρίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Contents  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) New evidence from the bears of the Veneto region (northern Italy) in the evolutionary pictures of the italian cave bears  PDF
Giuseppe Santi, Mario Rossi
 
Τόμ. 98 (2006) Introductory note  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 98 (2006) Preface  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Tito bustillo, a new ursus spelaeus rosenmuller, 1794 cave assemblage in Asturias (northern Spain)  PDF
Ana C. Pinto Llona, Aurora Grandal d’Anglade, Sara Robinson-Roxburgh
 
Τόμ. 98 (2006) Taphonomic results from Petrlaska cave, eastern Serbia  PDF
Milica Mijatovic
 
Τόμ. 98 (2006) Biostatistical investigation of long bones and metapodial bones of ursus spelaeus and ursus deningeri  PDF
Kerstin Athen
 
Τόμ. 98 (2006) Trace fossils from bears in caves of Germany and Austria  PDF
Wilfried Rosendahl, Doris Doppes
 
26 - 39 από 39 Στοιχεία << < 1 2 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.