Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (9ο : 4-6 Νοεμβ. 2010 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά επιστημονικών εργασιών  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) ’στυ Θεσσαλών: Οικονομική και κοινωνική διάρθρωση των θεσσαλικών πόλεων = The urban system of Thessaly: Economic and social structure  PDF
Σ. Παυλέας, Π. Αρβανιτίδης, Γ. Πετράκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εντοπισμός γεωλογικών σχηματισμών με επεξεργασία υπερφασματικής εικόνας στη νήσο Νάξο = Geological formation identification using hyperspectral imagery of Naxos island, Greece  PDF
Ε. Χάρου, Μ. Στεφούλη, Ι. Χελιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χρήση δορυφορικών στοιχείων για τον έλεγχο της αστικής επέκτασης στην περιοχή της Hurghada,στην Αίγυπτο = Using satellite imagery for monitoring urban expansion of Hurghada area, red sea coast, Egypt  PDF
Σ Καμής, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Β. Χρησταράς, M. Ashmawy
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωχημική - περιβαλλοντική μελέτη των υπογείων νερών των νεογενών Λεκανών χώρας- Μεσόκαμπου (ΝΑ Σάμος) με τη συνδυαστική χρήση ποιοτικών δεικτών, γεωστατιστικών μεθόδων και γεωλογικών παραμέτρων = Hydrogeochemical and environmental study of the neogene groundwarter basins of chora- Mesokampos (SE Samos island) with the combinational use of quality incides, geostatistical methods and geological parameters  PDF
Ε. Τζιρίτης, Α. Κελεπερτζής, Μ. Σταματάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφοτεκτονική του κανονικού ρήγματος των σφακιών, Nοτιοδυτική Κρήτη, Ελλάδα = Morphotectonics of the sfakia nirmal fault, South-western Crete, Greece  PDF
Χ. Τσιμή, Αθανάσιος Γκάνας, G. Ferrier, Γ. Δρακάτος, R. Pope, Χ. Φασουλάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο Νομό της Λάρισας  PDF
Β. Παναγιωτίδου, Χ. Τσαβδάρογλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Geographical aspects of organic waste production and management in Greece = Η γεωγραφία της παραγωγής και διαχείρισης των οργανικών απόβλητων στην Ελλάδα  PDF
Κ. Ε. Λασαρίδη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) GIS analysis of the fragmentation of forests in a national park : assessment and restoration = Ανάλυση με Γ. Σ. Π. του κατακερματισμού των δασών σε έναν εθνικό δρυμό : εκτίμηση και αποκατάσταση  PDF
Ανθή Γκαραβέλη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Greek students' perceptions of water management  PDF
Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Κωνσταντίνος Ουζούνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ιζηματολογικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας = Sedimentological observations in the lagoon of Gialova (SW Peloponnese)  PDF
Δ. Μπούζος, Νικόλαος Κοντόπουλος, Π. Αβραμίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) [Εισαγωγικά των Πρακτικών του 6ου Πενελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου - Τόμος 1]  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Landschaftsokologische einheiten in Nordost Slowenien  PDF
A. Vork, S. Verginis
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η μέθοδος παρεμβολής Kriging και οι εφαρμογές της στην κλιματολογιά  PDF
Παναγιώτης Θ. Νάστος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η εξέλιξη των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μετά το 1833  PDF
Σπύρος Π. Φασούλας
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Οι κλιματικές μεταβολές κατά τα τελευταία 100 έτη όπως εκδηλώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο  PDF
Φ. Ι. Κανδύλης, Χ. Ρεπαπής, Σ. Ι. Κοτίνη-Ζάμπακα
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στα βουνά Μορίκι και ’ακιο δυτική Μακεδονία και συσχέτιση αυτών με την νοετεκτονική δράση= Morphotectonics of the Moriki-Askio mountains western Macedonia and their correlation with the neotectonic activity  PDF
Νικόλαος Α. Σπυρόπουλος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Έλληνες γεωγράφοι του 18ου αιώνα  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
401 - 418 από 418 Στοιχεία << < 12 13 14 15 16 17 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.