Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χώροι αστικού πράσινου και ηλικιωμένοι πολίτες: Διερευνόντας ζητήματα προσβασιμότητας στη Νεα Ιωνία Μαγνησίας = Urban green places and elderly citizens: Exploring accessibility issues in Nea Ionia Magnesia Greece  PDF
Α. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Κυριακή Τσοπουρίδου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η επίδραση των κλιματικών τάσεων στη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική = The effect of climatic trens in the behavior of forest fires in Eastern Attica, Greece  PDF
Νικόλαος Ηλιόπουλος, Κώστας Καλαμποκίδης, Γεώργιος Κάλλος, Χαράλαμπος Φείδας, Πέτρος Κατσαφάδος, Αλέξανδρος Μαλούνης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (9ο : 4-6 Νοεμβ. 2010 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά επιστημονικών εργασιών  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) ’στυ Θεσσαλών: Οικονομική και κοινωνική διάρθρωση των θεσσαλικών πόλεων = The urban system of Thessaly: Economic and social structure  PDF
Σ. Παυλέας, Π. Αρβανιτίδης, Γ. Πετράκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εντοπισμός γεωλογικών σχηματισμών με επεξεργασία υπερφασματικής εικόνας στη νήσο Νάξο = Geological formation identification using hyperspectral imagery of Naxos island, Greece  PDF
Ε. Χάρου, Μ. Στεφούλη, Ι. Χελιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χρήση δορυφορικών στοιχείων για τον έλεγχο της αστικής επέκτασης στην περιοχή της Hurghada,στην Αίγυπτο = Using satellite imagery for monitoring urban expansion of Hurghada area, red sea coast, Egypt  PDF
Σ Καμής, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Β. Χρησταράς, M. Ashmawy
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωχημική - περιβαλλοντική μελέτη των υπογείων νερών των νεογενών Λεκανών χώρας- Μεσόκαμπου (ΝΑ Σάμος) με τη συνδυαστική χρήση ποιοτικών δεικτών, γεωστατιστικών μεθόδων και γεωλογικών παραμέτρων = Hydrogeochemical and environmental study of the neogene groundwarter basins of chora- Mesokampos (SE Samos island) with the combinational use of quality incides, geostatistical methods and geological parameters  PDF
Ε. Τζιρίτης, Α. Κελεπερτζής, Μ. Σταματάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφοτεκτονική του κανονικού ρήγματος των σφακιών, Nοτιοδυτική Κρήτη, Ελλάδα = Morphotectonics of the sfakia nirmal fault, South-western Crete, Greece  PDF
Χ. Τσιμή, Αθανάσιος Γκάνας, G. Ferrier, Γ. Δρακάτος, R. Pope, Χ. Φασουλάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο Νομό της Λάρισας  PDF
Β. Παναγιωτίδου, Χ. Τσαβδάρογλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Geographical aspects of organic waste production and management in Greece = Η γεωγραφία της παραγωγής και διαχείρισης των οργανικών απόβλητων στην Ελλάδα  PDF
Κ. Ε. Λασαρίδη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) GIS analysis of the fragmentation of forests in a national park : assessment and restoration = Ανάλυση με Γ. Σ. Π. του κατακερματισμού των δασών σε έναν εθνικό δρυμό : εκτίμηση και αποκατάσταση  PDF
Ανθή Γκαραβέλη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Greek students' perceptions of water management  PDF
Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Κωνσταντίνος Ουζούνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ιζηματολογικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας = Sedimentological observations in the lagoon of Gialova (SW Peloponnese)  PDF
Δ. Μπούζος, Νικόλαος Κοντόπουλος, Π. Αβραμίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) [Εισαγωγικά των Πρακτικών του 6ου Πενελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου - Τόμος 1]  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τυπικό διναρικό καρστ στην κεντρική Εύβοια  PDF
Κ. Παπαδοπούλου, Σ. Κίρδης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Αυτόματη χάραξη Ισουψών καμπύλων  PDF
Χ.. Αλεξόπουλος, Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Μακεδονία κάτω από το πρίσμα της ιστορικής γεωγραφίας  PDF
Α. Εμμανουηλίδης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Erdwissenschaftliche Untersushungsmethoden (Geophysikalische- Physiogeographisvhe) fur Archologische Forschungen  PDF
W Neubauer, Gerhard Trnka, Σ. Βεργίνης, Α Ζαμάνη
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (1ο : 1987 Φεβρ. 20-22 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά τόμου B : V. Γεωμορφολογία  PDF
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) "Νέες προοπτικές για τη διδακτική της γεωγραφίας με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού με πολυμέσα Περίληψη  PDF
Β. Σωτηριάδου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Τυποποίηση χωρικών συμφραζόμενων γεωμορφών σε βάσεις γνώσης Περίληψη  PDF
Δημήτριος Αργιαλάς, Γιώργος Μηλιαρέσης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου του Εύηνου ποταμού Περίληψη  PDF
Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σχεδιασμός, ανάπτυξη και χαρτογραφική οπτικοποίηση βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τη διαχρονική παρακολούθηση του πληθυσμού του Δάκου (Dacus oleae) . Η περίπτωση της Λέσβου = Designing, development and geo-visualization of a spatial database for the (Dacus oleae) control. The case of the Lesvos island  PDF
Φωτεινή Σηφακάκη, Μιχαήλ Βαϊτης, Νικόλαος Σουλακέλλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Προς μία γεωγραφική προσέγγιση της χωρικής συνείδησης = Towards a geographical approach of spatial consience  PDF
Ευάγγελος Παυλής, Θεανώ Τερκενλή
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference The influence of varyinh input data and model parameters on model output, examples of the fluver 2 model  PDF
Chris Stemerdink, Derrel Maddy, R. David Bridgland, Antoine Veldkamp
 
176 - 200 από 417 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.