Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ορυκτολογία και χημικά χαρακτηριστικά κοιτάσματος ασβεστόλιθου και περιββαλοντικές επιπτώσεις εξόρυξης του. Περίπτωσις λατομείου στην περιοχή Σκηνέας - Κοντογεννάδα, νήσος Κεφαλληνία = Mineralogical - chemical charasteristics of limestone deposit and environmental impacts of its extraction. Case study: Quarry in Skineas - Kontogennada area, Kefallonia island  PDF
Μαριάνθη Αναστασάτου, Αντωνία Τσούτσια
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Εσωτερική μετανάστευση και αλβανοί αγρεργάτες στον ύπαιθρο χώρο. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και το διακύβευμα της εντοπιότητας. Η περίπτωση του Μαραθώνα Αττικής  PDF
Μ. Πέτρου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Τοπικά πλαίσια ρύθμισης: Κοινωνικά δίκτυα και ευρωπαικές διακυβερνητικές προκλήσεις  PDF
Ιωάννης Χωριανόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η συνδυαστική χρήση των ΓΠΣ και τις μεθοδολογίας αναλυτικής ιεράρχησης για την κατασκευή ενός ταξινομικού σχήματος των αγρωτικών περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Πελλοπόνησος = Combining geographical information systems and analytical hierarhy processing for the connstruction of a classificatory schema of rupal areas. Case study: Peloponnese  PDF
Χρήστος Χαλκιάς, Α. Παπαδόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα Μώλεια της Νεστάνης (Αρκαδία). Η αρχαότερη γιορτή για το νερό και το περιβάλλον: Μα γεω-μυθολογική προσέγγιση = The Moleia of Nestani. The most ancient ceremony decicated to the water and environment: A geo-mythological approach  PDF
Η. Μαριολάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη της σχέσης των ακραίων φαινομένων βροχόπτωσης με τύπους κυκλοφορίας στην ελληνική περιοχή = Extreme precipitation events in Greece and their relations with circulation types  PDF
Ε. Κωστοπούλου, Κ. Τολίκα, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση ρυθμού τεκτονικής ανύψωσης με την ποσοτικοποίηση μορφομετρικών δεικτών = Estimation of tectonic uplift rate using quantified morphometric indices  PDF
Ε. Βασιλάκης, Ε. Σκούρτσος, Χ. Κράνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμβολή στη διαχείρηση και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση του ποτάμιου συστήματος του Νέστου = Contribution in management and environmental monitoring of Nestos river  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Σοφία Μαργώνη, Άρης Ψιλοβίκος, Δ. Ιωαννίδης, Γ. Μακρυγιώργος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την αξιολόγηση των προγνωστικών πεδίων βροχόπτωσης του μετεωρολογικού μοντέλου Bolam 2000 = Development of a GIS for the evaluation of the meteorological model Bolam 2000 precipitation forecasts  PDF
Χαράλαμπος Φειδάς, Θεμιστοκλής Κοντός, Νικόλαος Α. Σουλακέλης, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Οι περιβαλλοντικοί δείκτες αειφόρου ανάπτυξης και το πρόβλημα της τροποποιούμενης χωρικής μονάδας = Sustainable development indicators and the modifiable areal unit problem  PDF
Αθηνά Αθανασούλη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Coastal geomorphological classification in GIS environment of Kfallinia island  PDF
Α. Βασιλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Determination of long - term morphological changes in a human affected coastal system using G.I.S., inner Thermaikos Gulf, Greece  PDF
Βασίλειος Καψιμάλης, Α. Π. Καραγεώργης, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών  PDF
Κ. Στεφανάκης, Λύσανδρος Τσούλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Οι γεωμορφές των Μετεώρων  PDF
Μ. Δερμιτζάκης, Χ. Ντρίνια
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής Κερατέας-Θορικού νότια Αττική από το τέλος του νεογένους μεχρι σήμερα  PDF
Κ. Παυλόπουλος, Α Ζαμάνη, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η γεωγραφική διάσταση του κυπριακού προβλήματος = The geographical dimension of the Cyprous problem  PDF
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Συμβολή της γνώσης των φυσικο-γεωγραφικών στοιχείων στην επίλυση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων η περίπτωση των τεχνητών πηγών νερού των αρχαίων Αβδήρων  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η αστική επίδραση στο κλιματικό και βιοκλιματικό καθεστώς της αθήνας  PDF
Ι.Γ Δικαιάκου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ο ρόλος των φραγμάτων στην υδάτινη και ιζηματολογική δίαιτα της ελληνικης παράκτιας ζώνης Περίληψη  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Εντοπισμός ορεινών όγκων από μέτριας διακριτικής ικανότητας ψηφιακά υψομετρικά δεδομένα Περίληψη  PDF
Γ. Μηλιαρέσης, Π. Αργιαλάς
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η προπλειστικαινική δομή της πόγλης της μαντινείας (Ν. Αρκαδίας) Περίληψη  PDF
Ι. Αλεξόπουλος, Σ. Λέκκας, Τ. Παπαδόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη των παραγόντων που διαμορφώνουν την επίδραση του φίλτρου Butterworth σε ψηφιακή εικόνα = A study of the factors which control the performance of a butterworth filter on a digital image  PDF
Γεώργιος Σκιάνης, Γεώργιος Σγούρος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παράκτια και υποθαλάσσια γεωμορφολογική και ιζηματολογική μελέτη του όρμου Κατελείου της νήσου Κεφαληνίας  PDF
Αντωνία Τσούτσια, Α. Καρδιτσά, Γεώργιος Αλεξανδράκης, Σεραφείμ Ε. Πούλος, Στυλιανός Πετράκης, Μ. Ανασταάτου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διερεύνηση των επιπτώσεων πυρκαγιών του νομού Ηλείας στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον = Analysis of the atmospheric conditions of the fires in 2007 and examination of their impacts on the atmospheric environment  PDF
Ρήγα Χρυσούλα, Παναγιώτης Σκριμεζέας, Πέτρος Κατσαφάδος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Νέες αγορές διασκέδασης στην Αθήνα: χωροθετικά σχήματα μικρών επιχειρήσεων διασκέδασης και καταναλωτικές πρακτικές (1990-2005) = New leisure markets in Athens: localization patterns of small leisure firms and consumption practices (1990-2005)  PDF
Ν. Σουλιώτης
 
76 - 100 από 418 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.