Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 11 (1969) A Case of coloured rain in the area of Thessaloniki Λεπτομέρειες   PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) A Comparison of scattering cross - sections of spherical particles and bubbles = Σύγκριση των διατομών σκεδάσεως σφαιρικών σωματίων και φυσαλλίδων Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ι. Πατίτσας
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) A Contribution to the study of ore concentration by means of the concentrating table = Συμβολή στη μελέτη εμπλουτισμού μεταλλευμάτων δια της τραπέζης εμπλουτισμού Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Δ. Χαϊδόπουλος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) A Differential evaluation of I - V characteristics of one - carrier semiconducting crystals: application of CdS single crystals = Διαφορική αποτίμηση χαρακτηριστικών τάσης - έντασης σε ημιαγωγούς ενός είδους φορέων: εφαρμογή σε κρυστάλλους CdS Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Α. Καρούτης, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) A Generalization of Kolmogorov' s inequality = Μια γενίκευση της ανισότητας του Kolmogorov Λεπτομέρειες   PDF
Στρατής Κούνιας
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) A Generalization of Wasscher; s method for measuring the galvanomagnetic coefficients of antisotropic material = Γενίκευση της μεθόδου Wasscher για τη μέτρηση γαλβανομαγνητικών σταθερών ανισότροπων υλικών Λεπτομέρειες   PDF
Ο. Ε. Βαλασσιάδης, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) A Method for determination of "Frequency dependence effects" in the infrared plasma spectra of semiconductors = Μια μέθοδος προσδιορισμού των φαινομένων εξάρτησης από τη συχνότητα στα υπέρυθρα φάσματα πλάσματος των ημιαγωγών Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ι. Σιάπκας
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) A New hyaenid (carnirova, mammalia) in the Valesian (late Miocene) of Nothern Greece = Μια νέα ύαινα (σαρκοφάγα, θηκαστικά) από το Βαλλέζιο (ανώτερο Μειοκαίνιο) της Βόρειας Ελλάδας Λεπτομέρειες   PDF
Luis de Bonis, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) A New late Pleistocene (Wurmian ) mammal locality from the basin of Drama (Nothern Greece) = Νέο απολιθωματοφόρο κοίτασμα θηλαστικών του ανώτερου Πλειστοκαίνιου (Βούρμιο) από τη λεκάνη της Δράμας (Βόρεια Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) A New occurrence of granodiorite in the North Pelagonian zone = Νέα εμφάνιση γρανοδιορίτου στη Βόρεια Πελαγονική ζώνη Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) A New version of MINUIT program for a PDP11/34A computer system = Προσαρμογή του προγράμματος MINUIT για τους υπολογιστές τύπου PDP11/34A Λεπτομέρειες   PDF
Σπύρος Η. Δεδούσης, Μιχαήλ Α. Χαρδάλας, Στέφ. Χαραλάμπους
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) A Non - unitary model operator approach to two - practicle correlations in finite nuclei = Μια μέθοδος δια τας αλληλοσυσχετίσεις δύο σωματίων εις πεπερασμένους πυρήνας τη βοήθεια μη μοναδιαίου τελεστού υποδείγματος Λεπτομέρειες   PDF
S.E. Massen, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) A review of current theories on the hall effect in ferromagnetics = Επισκόπηση νεώτερων θεωριών επί του φαινομένου hall εις σιδηρομαγνητικά υλικά Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) A Solution of radiation pattern synthesis of arbitrary antennas: one, two and three antennas = Λύσις του προβλήματος συνθέσεως διαγράμματος ακτινοβολίας κεραίας Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ι. Σάχαλος
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) A Solution of the clock paradox Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ιωάννου Κοντόπουλος
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) A Study of conductometric behavior of NaCIO4 and Et4NCIO4 in isopropanol - methanol mixtures at 25 C = Μελέτη της αγωγιμομετρικής συμπεριφοράς των NaCIO4 και Et4NCIO4 εντός μικτών διαλυτικών συστημάτων ισοπροπανόλης - μεθανόλης Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γ. Χ. Ριτζούλης, Ι. Ρούμπης
 
Τόμ. 23 (1983) A Study of the 16 dimensional Bhabha wave equation and its charge = Μελέτη της 16 - διαστάσεως κυματοεξισώσεως του Bhabha και του φορτίου της Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Γ. Κουτρούλος
 
Τόμ. 23 (1983) A Study of the 20 dimensional Bhabha wave equation and its charge = Μελέτη της 20 - διάστασης κυματοεξισώσεως Bhabha και του φορτίου της Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Γ. Κουτρούλος
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) A variational method for the determination of the correlation function between two nukleos in nuclear matter = Μια μέθοδος μεταβολών προς καθορισμόν της συναρτήσεως συσχετίσεως δυο νουκλεόνιων της πυρηνικής ύλης Λεπτομέρειες   PDF
Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) About the chemismus of the andesitic occurrence of Bousala, Drama (Greece) = Περί του χημισμού της ανδεσιτικής εμφανίσεως Μπουζάλας, Δράμας Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) About the chemismus of the rhyolitic occurrence of Sidironeron, Drama, Greece = Περί του χημισμού της ρυολιθικής εμφανίσεως Σιδηρόνερου Δράμας Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Allure viscosimetrique et dielectrique de melanges d' alcool methylique - eau a diverses temperatures = Ρεολογική και διηλεκτρική συμπεριφορά μιγμάτων μεθυλικής αλκόλης - ύδατος εις διαφόρους θερμοκρασίας Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Ε. Παπαναστασίου, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης
 
Τόμ. 19 (1979) An Adjustable constant phase shifting network independent of frequency = Ένα δικτύωμα που προκαλεί σταθερή αλλά ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη της συχνότητας αλλαγή φάσεως Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Α. Καρυμπάκας
 
Τόμ. 19 (1979) An Extension of Wasscher' s method for galvanomagnetic measurements on anisotropic material = Μια επέκταση της μεθόδου Wasscher για γαλβανομετρικές μετρήσεις σε ανισότροπα υλικά Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Σ. Κυριάκος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Application of the non - unitary model operator approach to the 16 O nucleus = Εφαρμογή του μη μοναδιαίου τελεστού προτύπυ στον πυρήνα 16 O Λεπτομέρειες   PDF
S. E. Massen
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Applications polynomiales homogenes sur une algebre de fonctions holomorphes = Ομοιογενείς πολυωνυμικαί απεικονίσεις επί μιας ’λγεβρας ολόμορφων συναρτήσεων Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Δ. Φράγκου
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Applications δ - continues dans les espaces metriques = δ - συνεχείς απεικονίσεις εις μερικούς χώρους Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Δ. Φράγκου
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Atmospheric pressure in Thessaloniki - Greece = Ατμοσφαιρική πίεσις εν Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) Beach rock in Thasos island: a case study = Λιθολογική μελέτη μιας περιπτώσεως εμφανίσεως ψηφιδοπάγους αιγιάλου (beach rock) στη νήσο Θάσο Λεπτομέρειες   PDF
Α. Τσάγκαρης
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Beitrag zur kenntnis der Oligochaetenfauna Thessaliens = Συμβολή εις την μελέτην των Ολιγοχαιτών της Θεσσαλίας Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Μιχάλης
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Benthic fauna of the evvoia coast and evvoia and evvoia gulf. I Barnacles (Crustacea) = Η Βενθίκη πανις των ακτών της Ευβοίας και του Ευβοικού κόλπου Λεπτομέρειες   PDF
Μάριος Καττούλας, Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Αθανάσιος Κούκουρας
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Benthic fauna of the Evvoia coast and Evvoia gulf : III Natantia (Crustacea, Decapoda) = Βενθίκη πάνις των ακτών της Εύβοιας και του Ευοϊκού κόλπου : III Natantia (Crustacea, Decapoda) Λεπτομέρειες   PDF
Αθανάσιος Κούκουρας, Μάριος Καττούλας
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Benthic fauna of the Evvoia coast and Evvoia gulf : IV. Macrura reptantia (crustacea, decapoda) = Βενθίκη πάνις των ακτών της Εύβοιας και του Ευβοϊκού κόλπου : IV. Macrura reptantia (crustacea, decapoda) Λεπτομέρειες   PDF
Μάριος Καττούλας, Αθανάσιος Κούκουρας
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (1975) Benthic fauna of the Evvoia coast and Evvoia gulf : VI. Brachyura (Crustacea, Decapoda) = Βενθική πανις των άκτων της Ευβοίας και του ευβοϊκου κόλπου Λεπτομέρειες   PDF
Μάριος Καττούλας, Αθανάσιος Κούκουρας
 
1 - 34 από 407 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>