Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) Polyframboidal pyrite formations in greek beaches = Σχηματισμοί σιδηροπυρίτου υπό μορφήν Polyframboidal pyrite εις ελληνικάς ακτάς Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) Post - Galilean invariance of Post - Newtonian hydrodynamics = Μετα - γαλιλαιϊκή αμεταβλητότητα της μετανευτώνιας υδροδυναμικής Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Κ. Σπύρου
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Precipitable water and precipitation = Υετίσιμον ύδωρ και βροχοπτώσεις Λεπτομέρειες   PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Precipitation in Thessaloniki = Αι βροχοπτώσεις εις την Θεσσαλονίκην Λεπτομέρειες   PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 19 (1979) Precipitation probabilities over Greece during the cold period = Πιθανότητες βροχοπτώσεων στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου Λεπτομέρειες   PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης, Απόστολος Αθ. Φλόκας
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) Preservation and heredity of tolerance against heavy metals in Agrostis Tenuis Sibth. plants = Διατήρηση και κληρονόμηση της ανθεκτικότητας έναντι των βαρέων μετάλλων φυτών Agrostis Tenuis Sibth. Λεπτομέρειες   PDF
Στυλιανός Σ. Καραταγλής
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Protein - kristalloide in Spyridia Filamentosa (Wulf.) Harv. = Πρωτεϊνικά κρυσταλλοειδή εις το Ροδόφυκος Spyridia Filamentosa (Wulf.) Harv. Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Β. Τσέκος
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Quelques especes des Rudistes provenant de la region du village Spileon pres de la ville Grevena (Macedoine occidentale) = Είδη τινά Ρουδιστών προερχόμενα από την περιοχήν του χωριού Σπηλαίου της πόλεως Γρεβενών (Δυτική Μακεδονία) Λεπτομέρειες   PDF
Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Radiation patterns of antennas of any shape = Διαγράμματα ακτινοβολίας κεραιών οιουδήποτε σχήματος Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ι. Σάχαλος
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Reducibility t - similarity of difference equations = Μετασχηματισμός t - ομοιότης των διαφόρων εξισώσεων Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Χρ. Σχοινάς
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) Relative humidity at Thessaloniki - Greece: I = Η σχετική υγρασία στη Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Βλαδίμηρος Α. Σεμερτζίδης
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Remarks on the pophyry copper deposits of the Skouriers area of Chalkidiki (Greece) = Παρατηρήσεις επί του κοιτάσματος πορφυριτικού χαλκού εις Σκούριες Χαλκιδικής (Ελλάς) Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Restrictive stability of difference equations = Περιοριστική ευστάθεια των διαφόρων εξισώσεων Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Χρ. Σχοινάς
 
Τόμ. 19 (1979) Resultats preliminaires de l; etude stratigraphique de region de Kastoria (NW Macedoine, Grece) = Πρόδρομα αποτελέσματα της στρωματογραφικής μελέτης στην περιοχή Καστοριάς (ΒΔ Μακεδονία) Λεπτομέρειες   PDF
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Scattering processes and carrier mobility in semiconductors = Φαινόμενα σχεδιασμού των ηλεκτρικών φορέων και ευκινησία αυτών εις τους ημιαγωγούς Λεπτομέρειες   PDF
Σεμίραμις Διονυσίου-Κουϊμτζή
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Sequences of rain and drought in Thessaloniki = Επεισόδια βροχής και ανομβρίας εν Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (1975) Snow in Thessaloniki = Το χιόνι στη Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Α. Στεργίου
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Soil temperature in Thessaloniki - Greece = Θερμοκρασία εδάφους εις Θεσσαλονίκη - Ελλάς Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) Space and time in general relativity Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ιωάννου Κοντόπουλος
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Stability constants of complexes of tervalent cations with hydroxyphenylacetic acids = Σταθεραί σταθερότητος συμπλοκών των τρισθενών κατιόντων μετά των υδροξύ - φαινυλοξικών οξέων Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Πέτρος Π. Καραγιαννίδης
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Starvation experiments on tadpoles and newly metamorphosed of some spieces of Anura: Rombina variegata, Bufo viridis Hyla arborea, Rana dalmatina = Αντοχή στην πείνα των γυρίνων και μεταμορφωμένων ατόμων μερικών ειδών Ανούρων: Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina Λεπτομέρειες   PDF
Θεοδώρα Σ. Σοφιανίδου, Μυρτώ Πυροβέτση-Βασιλειάδου, Π. Κυριακοπούλου-Σκλαβούνου
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) State dependent radial distribution functions for infinitely extended Fermi systems = Ακτινικαί συναρτήσεις κατανομής εξηρτημέναι εκ της καταστάσεως δια συστήματα Φερμιονίων απεριορίστου εκτάσεως Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μαυρομάτης
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Statistical processing of air temperature data from the city of the Athens for the period 1964-1973 = Στατιστική επεξεργασία δεδομένων θερμοκρασίας αέρος Αθηνών περιόδου 1964-1973 Λεπτομέρειες   PDF
Αγγελική Αρσένη-Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) Statistische untersuchung von samen Suniperous - arten von Griechenland mit ihren bestimmungsschlusseln = Στατιστική μελέτη των ειδών Suniperous της Ελλάδος με κλείδες προσδιορισμού αυτών Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Καραγιαννακίδου-Ιατροπούλου
 
Τόμ. 23 (1983) Structural phase transitions in KTiF4 = Δομικές αλλαγές φάσης στο KTiF4 Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Ε. Γρηγοριάδης
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Study of optical properties: direct and indirect absorption edges = Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων: άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα Λεπτομέρειες   PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 7 (1955) Study of the mean monthly air temperatures during the successive sunspot cycles Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Νικήτα Ξανθάκης
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Subroutines for the MINUIT program for the deconvolution of annihilation line = Υπογράμματα για το πρόγραμμα MINUIT για την deconvolution ης διαπλατυσμένης λόγω φαινομένου Doppler γραμμής της εξαϋλώσεως Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Α. Χαρδάλας, Σπύρος Η. Δεδούσης, Στέφ. Χαραλάμπους
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Sunshine duration in Athens: II = Η διάρκεια της ηλιοφάνειας στην Αθήνα: II Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Sunshine duration in Athens: III = Η διάρκεια της ηλιοφάνειας στην Αθήνα: III Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Πέτρος Ι. Πέννας, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) Sunshine duration in Crete = Η ηλιοφάνεια στην Κρήτη Λεπτομέρειες   PDF
Πέτρος Ι. Πέννας
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Sunshine duration in Ioannina - Greece = Διάρκει ηλιοφάνειας εις Ιωάννινα Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Πέτρος Ι. Πέννας, Θ. Ι. Μαλδογιάννης
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Sunshine duration in Neos Marmaras - Chalkidiki = Διάρκεια ηλιοφάνειας εις τον Νέον Μαρμαρά Χαλκιδικής Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Πέτρος Ι. Πέννας
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) Sunshine duration in Thessaloniki - Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Απόστολος Αθ. Φλόκας
 
171 - 204 από 407 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>