Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 7 (1955) Degree of wintriness Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Δημητρίου Κυριαζόπουλος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Detects in cuprous oxide single crystals = Σφάλματα σε μονοκρυστάλλους GuO Λεπτομέρειες   PDF
Ch. Tsiranovits, Ιωάννης Ν. Στοϊμένος
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Determination of optical constants in layered compounds = Προσδιορισμός οπτικών σταθερών εις φυλλόμορφους ενώσεις Λεπτομέρειες   PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) Diagnostic study of a winter mediterranean depression = Διαγνωστική μελέτη μιας χειμερινής μεσογειακής υφέσεως Λεπτομέρειες   PDF
Σίλας Χρ. Μιχαηλίδης, Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
 
Τόμ. 8, Αρ. 2 (1959) Die Chilopodeufauna Griechenlands Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Χριστοφόρου Κανέλλης
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Die eisenspatlagerstatten gebra bei kitzbuhel foidling - alm bei fieberbrunn und schwader eisenstein bei schwaz = Κοιτάσματα ανθρακικού σιδήρου εις τας περιοχάς Gebra (Kitzbuhel), Foidling - Alm (Fieberbrunn) και Schwader eisenstein (Schwaz), των ανατολικών ’λπεων Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Die Geologisch - tectonische untersuchung der magnesitrange von Aphorades bei Agiassos der Insel Lesbos = Γεωλογική και τεκτονική μελέτη των φλεσβών λευκόλιθου της θέσεως Αφοράδες Αγιάσου - Λέσβου Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Die Geologischen und hydrogeologischen verhaltnisse des Gebietes des Gallikosflusses: Kolchis - Potamia - Argyroupolissperre = Γεωλογικαί και υδρογεωλογικαί συνθήκαι της περιοχής του Γαλλικού ποταμού: φράγματα Κολχίδος, Ποταμίας, Αργυρουπόλεως Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κ. Μελέντης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Die Geologischen und hydrogeologischen verhaltnisse des gebietes Fanarion beim fluss Gallikos (Griechenland): fanarion spelle = Γεωλογικαί και υδρογεωλογικαί συνθήκαι της περιοχής Φαναριού παρά τον Γαλλικόν ποταμόν: φράγμα Φαναριού Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κ. Μελέντης
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Die Grundwasserabflussverhaltnisse im kleinen einzugsgebiet der sakovakarstquelle (Pieriabecken) = Οι συνθήκες της υπόγειας απορροής στη μικρή λεκάνη απορροής της καρστικής πηγής Σέκοβα (Πιερία λεκάνη) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (1975) Die oligochaeten der insel Kos = Τα ολιγοχαϊτα της νήσου Κω Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Μιχάλης
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) Die Oligochaetenfauna der halbinsel von Athos (Chalkidiki) = Η ολιγοχαιτοπανίς της χερσονήσου του ’θως Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Μιχάλης
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Die Problematik der erwarmung von thermalquellen und ihre zusammenhange zu den geologisch - tectonischen verhaltnissen ihren umgebungen an hand von zwei beispielen namlich der heilquelle von Ano Loutraki bei Aridea West Mazedonies und von Trajanoupolis West Thrakiens = Το πρόβλημα της θερμάνσεως των θερμοπηγών Λουτρακίου (Κ. Μακεδονίας) και Τραϊανουπόλεως (Δ. Θράκης) και η εξάρτησις τούτου εκ των γεωλογικών και τεκτονικών συνθηκών του περιβάλλοντος Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Direct relations between fresnel' s amplitude coefficients for the boundaries of plane parallel absorbing plate = ’μμεσες σχέσεις μεταξύ των πλατών των συντελεστών fresnel για τις ενδοεπιφάνειες των παράλληλων επιπέδων απορροφήσεως Λεπτομέρειες   PDF
D. B. Kushev
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Distribution of different species of Drosophila in Greece = Η κατανομή διαφόρων ειδών Drosophila στην Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλίδης, Λεωνίδας Τσάκας
 
Τόμ. 23 (1983) Distribution of masses and charge densities of spin 5/2 and 7/2, first order wave equations based on the group SO(4,1) = Κατανομή των μαζών και πυκνότητες φορτίου των κυματοεξισώσεων πρώτης τάξεως με σπιν 5/2 και 7/2 που μετασχηματίζονται βάσει των στοιχείων της ομάδας SO(4,1) Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Γ. Κουτρούλος
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Earth surface temperature part I. bare - soil surface Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου
 
Τόμ. 11 (1969) Ein vorkommen untertriassisher kalke auf dem inselchen in Kassandra - bucht der halbinsel Chalkidike Λεπτομέρειες   PDF
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης, Ηλίας Σ. Σαπουντζής
 
Τόμ. 11 (1969) Einfluss von protonendonatoren auf die polarographische reduktion von aromatischen nitroverbindungen in dimethylsulfoxid, dimethylformamid, acetonitril und deren gemischen mit wasser = Επίδρασις δοτών πρωτονίων επί της πολαρογραφικής αναγωγής αρωματικών νιτροενώσεων εντός διμεθυλοσουλφοξειδίου, διμεθυλορμαμιδίου, ακετονιτριλίου και μιγμάτων αυτών μεθ' ύδατος Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα. Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Γ. Κοκκινίδης
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Einige bemerkungen zur relation zwischen verkarstungsbahnen und langserstreckung der bauxitlager bei Sidiroporto - Bela, Gjona - Gebirge = Παρατηρήσεις τινές επί της σχέσεως καρστικών αγωγών και επιμήκους αναπτύξεως των βωξιτικών κοιτασμάτων εις περιοχήν Σιδηρόπορτο - Μπέλα της Γκιώνας Λεπτομέρειες   PDF
Σταύρος Ε. Παπασταύρου
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Electrical investigations on heavily doped semiconductors: theory versus experiment = Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων ημιαγωγών ισχυρής προσμείξεως Λεπτομέρειες   PDF
I. Y. Yanchen, B. G. Arnaudov
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Electron microscopic study of anodic films on aluminium = Μελέτη ανοδικών οξειδίων του αργιλλίου δια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Μανωλίκας, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 11 (1969) Ermittlung der starke und des ladungsverteilungsradius der anionen der einfachen aliphatischen sauren in methanol - wasser losungen durch die potentiometrische methode = Εύρεσις της ισχύος και της ακτίνος κατανομής του φορτίου των ανιόντων των απλών αλειφατικών οξέων εντός υδατομεθανολικών διαλυμάτων δια της ποτενσιομετρικής μεθόδου Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Ε. Παπαναστασίου
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Etude de l' evolution du peuplement ichthyologique du lac Koronia (Macedoine, Greece) et de sa pecherie rendant la periode 1947-1977 = Μελέτη της εξέλιξης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Κορωνείας και της αλιείας της κατά την περίοδο 1947-1977 Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Β. Π. Βογιατζής
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Euphorbia anthula, a new locally endemic species from mt Athos = Euphobria anthula, ένα νέο τοπικό ενδημικό είδος από το βουνό ’θως της χερσονήσου του Αγίου Όρους Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ι. Λαυρεντιάδης, Κώστας Παπανικολάου
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Evaporation and weather types = Εξάτμισις και τύποι καιρού Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Evaporation in Thessaloniki - Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Exact Faddeev equations of a three - body state in the SU(3) and momentum representation = Ακριβείς εξισώσεις Faddeev μιας κατάστασης τριών σωμάτων στην αναπαράσταση του χώρου των ορμών και της ομάδας SU(3) Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Σ. Σαλούπης
 
Τόμ. 11 (1969) Experiments with mixtures: an extension of the modification to the simplex - cedroid design Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Γ. Κωνσταντέλος.
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (1975) Experimentswith mixtures another extention of the modification to the simple - centroid design = Πειράματα επί των μιγμάτων μια άλλη επέκτασις της τροποποιήσεως εις το συμπλεκτικόν - κεντρικόν μοντέλλον Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Γ. Κωνσταντέλος.
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Exsolution lamellae in the pyroxenes of the Thessaloniki gabbros = Πλακίδια διαμείξεως των πυροξένων εκ των γάββρων της Θεσσαλονίκης Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Σ. Σαπουντζής, Χρήστος Γ. Καταγάς
 
Τόμ. 19 (1979) Flora und vegetation des Voras - Gebirges (flora und vegetation of the Voras mountaines) = Χλωρίς και βλάστησις της οροσειράς του Βόρα Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Βολιώτης
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) Formation, geology and geochemistry of chromite deposits of Triadion Thessaloniki (Greece) = Σχηματισμός, γεωλογία και γεωχημεία των κοιτασμάτων χρωμίτου του Τριαδίου Θεσσαλονίκης Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
 
Τόμ. 10 (1966) Frequences de genes mutants dans plusieurs populations naturelles de Drosophila subobscura de Grece = Συχνότητες των μεταλλαγέντων γονιδίων εις πολλούς φυσικούς πληθυσμούς Drosophila subobscura της Ελλάδος Λεπτομέρειες   PDF
Αθηνά Πέντζου-Δαπόντε, E. Boesiger, Αντώνιος Χριστοφόρου Κανέλλης
 
69 - 102 από 407 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>