Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Frost penetration into the soil at the meteorological station of the Aristotelian University of Thessaloniki: (1930-1974) = Διείσδυσις παγετού εις βάθος εντός του εδάφους του μετεωρολογικού σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: (1930-1974) Λεπτομέρειες   PDF
Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου, Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Functional derivative for the distribution function of a Λ - nucleon pair in nuclear matter = Συναρτησιακή παράγωγος της συναρτήσεως κατανιμής ζεύγους σωματίου Λ - νουκλεονίου εις την πυρηνικήν ύλην Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Κάργας, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Functions Plourisoushamoniques et Valeurs Deficientes de Nevanlinna = Συναρτήσεις plurisousharmoniques και τιμές Deficientes του Nevanlinna Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Δ. Φράγκου
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Galvanomagnetic measurements to distinquish among different environments or to ascertain anisotropic behaviour independent from the crystal symmetry = Γαλβανομαγνητικές μετρήσεις για τη διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα ή για την εξακρίβωση ανισότροπης συμπεριφοράς ανεξάρτητης από την κρυσταλλική συμμετρία Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Σ. Κυριάκος, Ο. Ε. Βασιλειάδης, Κ. Γ. Παπαδημητρίου, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) Geochemistry of minor elements of the chromites from the Vermion - Vora and Vourinos areas (Greece) = Γεωχημεία ελασσόνων στοιχείων χρωμιτών από τις περιοχές Βερμίου - Βόρα και Βούρινου (Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Geologisch - lagerstattenkundliche untersuchung uber eisen - und nickelhaltigen latertitvorkommen und zu ihnen ahnlichen bildungen im gebiet Prophitis Helias bei Watera der insel Lesbos = Γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα επί των εμφανίσεων σιδηρονικελιούχου λατεριτού και εκ της μετακινήσεως διαλυμάτων τούτου νεοδημιουργηθέντων Fe - Ni - σχηματισμών εις την περιοχήν Προφήτου Ηλία Βατέρων Νήσου Λέσβου Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Ground surface temperature: grass - covered ground = Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους: επιφάνεια χλοερού εδάφους Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Heany metal tolerance in Agrostis Tenuis Sibth. by adaption on aerial pollution = Ανθεκτικότης του Agrostis Tenuis Sibth. έναντι βαρέων μεττάλων δια προσαρμογής εις την ρύπανσιν του αέρος Λεπτομέρειες   PDF
Στυλιανός Σ. Καραταγλής
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Helladotherium Duvernoyi Daudry, 1860 aus Pikermi (Griechenland) = Helladotherium Duvernoyi Gaudry, 1860 εκ του Πικερμίου (Ελλάς) Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κ. Μελέντης
 
Τόμ. 4 (1938) Herbarium Macedonicum: primum mille Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ν. Ζαγανιάρης
 
Τόμ. 5 (1939) Herbarium Macedonicum: secundum mille Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ν. Ζαγανιάρης
 
Τόμ. 6 (1940) Herbarium Macedonicum: tertium et quartum mille Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ν. Ζαγανιάρης
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) Hydrothermal alteration and pophyry copper type mineralization in the subvolcanic rocks of Eastern Chalkidiki (Greece) = Υδροθερμική εξαλοίωσις και μεταλλοφορία τύπου πορφυριτικών χαλκών εις τα ηφαιστειακά πετρώματα της Α. Χαλκιδικής (Ελλάς) Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Μιχάλης
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Hypernuclear matter calculations = Υπολογισμοί επί της υπερπυρηνικής ύλης Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Κάργας, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Idocrase from Polyanthos area (Thrace) = Ιδόκρασης (Βεζουβιανός) εκ της περιοχής Πολυάνθου Κομοτηνής (Θράκη) Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Σ. Σαπουντζής, Στέργιος Σ. Θεοδωρίκας, Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Infrared and Raman studies of the vibrational properties of amorphous semiconductors = Μελέτη των άμορφων ημιαγωγών με φασματοσκοπία υπερύθρου και Raman Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ι. Σιάπκας
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Infrared photoconductivity in heavily doped and highly compensated gallium arsenide = Υπέρυθρη φωτοαγωγιμότητα στο GaAs με ισχυρή πρόσμειξη και μεγάλη αποκατάσταση Λεπτομέρειες   PDF
P. Gladkov, K. Ozanyan
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Interet et originalite des primates hominoides de Macedoine = Σημασία και πρωτοτυπία των πρωτευόντων ανθρωποειδών της Μακεδονίας Λεπτομέρειες   PDF
Luis de Bonis, Ιωάννης Κ. Μελέντης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Kalk - kongretionen am Nordostlichen rand des beckens von Langada = Ασβεστιτικά συγκρίματα εις την Βορειοανατολικήν πλευράν της λεκάνης του Λαγκαδά Λεπτομέρειες   PDF
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης, Κυριάκος Αρίκας
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) Karyotype analysis on some greek wild species of Hordeum (marinum group) and Taeniatherum = Καρυοτυπική ανάλυση ορισμένων αυτόφυων ελληνικών ειδών Hordeum (ομάδα marinum) και Taeniatherum Λεπτομέρειες   PDF
Έλλη Δ. Κούκολη, Λάζαρος Α. Συμεωνίδης
 
Τόμ. 11 (1969) Kinetische parameter der reduktion des nitrobenzols an der Hg - tropfelektrode bei anwesenheit aligyglischer sauren in methanol und ermittlung deren pKa = Κινητικαί παράμετροι της αναγωγής του νιτροβενζολίου εις το σταγονικόν ηλεκτόδιον του υδραργύρου παρουσία αλεικυκλικών οξέων εις μεθανόλην και εύρεσις του pKa αυτών Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Π. Μ. Καραμπίνας
 
Τόμ. 11 (1969) La Notion du bornage sur un espace topologique Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Π. Οικονομίδης
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) Les Gisements de vertebres de la basse vallee de l' Axios = Τα κοιτάσματα της χθαμαλής κοιλάδας του Αξιού Λεπτομέρειες   PDF
Luis de Bonis, G. Bouvrain, Ιωάννης Κ. Μελέντης
 
Τόμ. 7 (1955) Lichens du mont Pelion Λεπτομέρειες   PDF
Θεμιστοκλής Διαννέλου Διαννελίδης
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Linkage disequilibrium in greek populations of Drosophila melanogaster and Drosophila simulans = Ανισορροπία σύνδεσης σε ελληνικούς πληθυσμούς Drosophila melanogaster και Drosophila simulans Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλίδης, Ζαχαρίας Γ. Σκούρας, Αθανασία Γ. Κουβάτση
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Long wavelength optical lattice vibrations and structural phase transition in mixed a - In2S3 - xSex crystals = Οπτικές δονήσεις μεγάλου μήκους κύματος και δομική μεταβολή φάσεως στους μικτούς a - In2S3 - xSex κρυστάλλους Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Α. Καμπάς, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 11 (1969) Low visibility conditions in the area of Thessaloniki Λεπτομέρειες   PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Luminescence investigations on heavily doped semiconductors (on the base of gallium arsenide) = Μελέτη φθορισμού ημιαγωγών με μεγάλη συγκέντρωση προσμείξεων: περίπτωση GaAs Λεπτομέρειες   PDF
B. G. Arnaudov
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Measurements of SO2 concentrations at Thessaloniki Greece = Μετρήσεις των συγκεντρώσεων του SO2 εις Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Α. Β. Κοβάτσης, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Measurements of the dielectric constant of a Rochelle salt crystal in the region of the microwaves (X - Band) = Μέτρησις της διηλεκτρικής σταθεράς κρυστάλλων του άλατος Rochelle εις την περιοχήν των μικροκυμάτων (X - Band) Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ι. Σάχαλος, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Metasomatic phenomena in chromites from the Fytia deposit Veria = Φαινόμενα μετασωματώσεως εντός χρωμίτων εκ του κοιτάσματος Φυτιάς Βεροίας Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης, Σπύρος Σκλαβούνος
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Minimising storage space requirements in critical cases = Ελαχιστοποίηση του χώρου εναποθηκεύσεως δεδομένων σε κρίσιμες περιπτώσεις Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Ε. Λάζος, Αντώνιος Α. Βαφειάδης
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (1975) Myrmekite of the Sithonia granodiorite = Μυρμηκίται του γρανοδιορίτου της Σιθωνίας Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος, Ηλίας Σ. Σαπουντζής
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Nature of the diurnal variation of atmospheric pressure in Thessaloniki = Επί της φύσεως της ημερησίας κυμάνσεως της ατμοσφαιρικής πιέσεως εν Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
103 - 136 από 407 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>