Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Sunshine duration on mt Olympus - Greece = Διάρκεια ηλιοφάνειας εις το όρος Όλυμπος Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Βλαδίμηρος Α. Σεμερτζίδης
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Sunshine dutation in Athens - Greece: I = Η διάρκεια της ηλιοφάνειας εις Αθήνας: I Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) Sur un affleurement cuprifere dans la region de Karya en Olumpe (Grece) = Χαλκούχος εμφάνισις εις την περιοχήν Καρυάς Ολύμπου Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Σ. Σαπουντζής
 
Τόμ. 19 (1979) TEM and computing procedures in crystal studies: axis - angle pairs for coincidence in the cubic system = Η.Μ. και υπολογιστικές μέθοδοι στη μελέτη κρυστάλλων: ζεύγη αξόνων και γωνιών για σύμπτωση σε κυβικά πλέγματα Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Λ. Μπλέρης, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας, Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) TEM and computing procedures in crystal studies: calibration of the electron microscope = TEM και υπολογιστές μέθοδοι σε μελέτες κρυστάλλων: βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Λεπτομέρειες   PDF
Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος, Γ. Λ. Μπλέρης, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Temperature dependence of the Ηall effect in an ordered Ni3Mn alloy = Επίδραση της θερμοκρασίας επί του φαινομένου Hall εις τεταγμένον κράμα Ni3Mn Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (1975) The black sands of Loutra Eleftheron near Kanala,Greece = Αι μαύραι άμμοι των λουτρών ελεύθερων πλησίον Καβάλας, Ελλάς Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) The Charge form factor of the 4He nucleus in the non - unitary model operator approach = Ο παράγοντας μορφής φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση του μη μοναδιαίου τελεστή προτύπυ Λεπτομέρειες   PDF
Ελένη Π. Νασαίνα
 
Τόμ. 23 (1983) The Climatic conditions of the coastal areas at Thessaliniki during the high touristic period Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 11 (1969) The Cooling power in Thessaloniki - Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
 
Τόμ. 11 (1969) The Cooling power in Thessaloniki - Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Χρήστος Ι Μπαλαφούτης
 
Τόμ. 23 (1983) The Distribution of the waders (Charadrii) in the Evros delta (Greece) during the breedeing season = Η κατανομή των παρυδατίων πουλιών (Charadrii) στο δέλτα του ποταμού Έβρου κατά την αναπαραγωγική περίοδο Λεπτομέρειες   PDF
V. Goutner
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) The DNA sequences of six endemic Hawaian Drosophila species = Μελέτη του DNA σε έξι είδη Drosophila που είναι ενδημικά στα νησιά της Χαβάης Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλίδης, R. H. Richardson
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) The Dynamical contribution of the halo mass to the spiral structure = Επίδραση της μάζας της άλω στη δυναμική της σπειροειδούς δομής Λεπτομέρειες   PDF
Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) The Effects of zinc on the leaves of the zinc - tolerant and non - tolerant genotypes of Anthoxanthum odoratum = Επιδράσεις του ψευδαργύρου επί των φύλλων ανθεκτικών και μη ανθεκτικών γενοτύπων του Anthoxanthum odoratum Λεπτομέρειες   PDF
Στυλιανός Σ. Καραταγλής, Αφροδίτη Παναγιωτοπούλου-Καραταγκλή
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) The Electron - impact induced fragmentation of some dioxamidoxime derivatives = Μελέτη φασμάτων μαχών ορισμένων παραγώγων της διοξαμιδοξίμης Λεπτομέρειες   PDF
Δημητρίου Ν. Νικολαίδης
 
Τόμ. 23 (1983) The Existence of a new high temperature phase of HgI2 and the preparation of α - HgI2 single crystals: group theory arguments = Η ύπαρξη καινούργιας φάσης υψηλής θερμοκρασίας του HgI2 και η παρασκευή μονοκρυστάλλων α - HgI2: συζήτηση με δεδομένα της θεωρίας ομάδων Λεπτομέρειες   PDF
Σωκράτης Ν. Τουμπεκτσής, Ευστάθιος Κ. Πολυχρονιάδης, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) The fish fauna of the Mornos river (Greece) = Η ιχθυόπανης του ποταμού Μόρνου Λεπτομέρειες   PDF
Μάριος Καττούλας
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) The Form factor and charge density distribution of the 4He nucleus in the Quarati and Watt approximation = Ο συντελεστής σχήματος και η πυκνότητα φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση των Quarati και Watt Λεπτομέρειες   PDF
Ελένη Π. Νασαίνα, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) The Functional derivative of the radial distribution function for a many particle boson system = Η συναρτησιακή παράγωγος της ακτινικής συναρτήσεως κατανομής συστήματος πολλών μποζονίων Λεπτομέρειες   PDF
Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος, Ε. Μαυρομάτης
 
Τόμ. 23 (1983) The Influence of the city of Thessaloniki in respect of the surbounding area, in the behavior of some bioclimatological indices Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Α. Μπλούτσος
 
Τόμ. 24 (1984) The late Miocene (Turolian) mammalian fauna of Samos island (Greece) = Η άνω μειοκαινική (Τουρόλια) πανίδα θηλαστικών της νήσου Σάμου (Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, Ιωάννης Κ. Μελέντης
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) The Polje of Neraida area Pharsala (Southern - Thessaly) = Η πόλγη της Νεράιδας Φαρσάλων (Νότιος Θεσσαλία) Λεπτομέρειες   PDF
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης, Θεόδωρος Αστάρας
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) The Scorpions of Lesvos = Οι σκορπιοί της Λέσβου Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Βουλάλας, Κωνσταντίνος Μιχάλης
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) The Use of the CaO - AI2O3 - MgO triangle to characterize rocks as komatiitic = Η χρήση του τριγώνου CaO - AL2O3 - MgO για το χαρακτηρισμό πετρωμάτων ως κοματιιτικών Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Σ. Σαπουντζής
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) The weather in Thessaloniki during the fire of the eighteenth to the twentieth of August 1917 = Ο καιρός εις την Θεσσαλονίκην κατά την διάρκειαν της πυρκαϊάς της 18ης - 20ης Αυγούστου 1917 Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Δημητρίου Κυριαζόπουλος
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Thermal etchic features in polycrystalline copper and their help of light ocidation in their observation = Σχήματα από θερμική διάβρωση σε πολυκρυσταλλικό χαλκό και η βοήθεια ελαφριάς οξείδωσης στην παρατήρησή τους Λεπτομέρειες   PDF
Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Total ozon and temperature variations in the lower stratosphere and relatedc teleconnections in the mediterranean area = Μεταβολαί της ολικής ποσότητος του όζοντος και της θερμοκρασίας εις την κατωτέραν στρατόσφαιραν, ως και σχετικαί τηλεσυνδέσεις εις την περιοχήν της μεσογείου Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Ζερεφός, Αντώνιος Α. Μπλούτσος
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Uber das verhalten von triphenylphosphinoxid, trioctyphosphinoxid und triphenylarsinoxid bei der polarographischen reduction des nitroayhans = Συμπεριφορά των τριφαινυλοφωσφινοξειδίου, τριοκτυλοσφινοξειδίου και τριφαινυλοαρσινοξειδίου κατά την πολαρογραφικήν ανααγωγήν του νιτροαιθανίου Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης, Νικόλαος Ι. Μισσαηλίδης
 
Τόμ. 11 (1969) Uber den feinbau der pyrenoide von cosmarium laeve und closterium navicula Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Β. Τσέκος
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Uber die gegensatzliche wirkung der spurenele - mente zink und bor auf die blattzellen von halophila stipulacea = Περί του αντιθέτου δράσεως των ιχνοστοιχείων ψευδαργύρου και βορίου επί των κυττάρων του φύλλου της Halophila Stipulacea Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Β. Τσέκος, Σάββας Χαριτονίδης
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) Uber die inhibierende wirkung des triphenylphospinoxidis auf das polarographische verhalten von nitroathan, nitrobenzol und nitronaphthalin in wasser - methanol - losungen = Περί της παρεμποδιστικής δράσεως του τριφαινυλοφωσφινοξειδίου επί της πολαρογραφικής συμπεριφοράς των νιτροαιθανίου, νιτροβενζολίου και νιτροναφθαλινίου εις υδατομεθανολικά διαλύματα Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Ε. Χ. Παπαγεωργίου
 
Τόμ. 7 (1955) Uber die Strahlensysteme, deren Brennflachenmantel durch die Systemstrahlen konform aufeinander abgebildet werden = Περί των σμηνών ευθειών, των οποίων αι χώναι της εστιακής επιφάνειας απεικονίζονται δια των ευθειών αυτών συμμόρφως επ' αλλήλων Λεπτομέρειες   PDF
Όθων Κωνσταντίνου Πυλαρινός
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) Uber die vegetation der ostlichen Kavala - Kusten (Nordgriechenland): sandige kustenstreifenvegetation = Περί της βλαστήσεως των ανατολικών της Καβάλας ακτών: βλάστησις της αμμώδους ζώνης των ακτών Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ι. Λαυρεντιάδης, Δημήτριος Γ. Μπαμπαλώνας
 
205 - 238 από 407 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>